تلفن 13-22887811
آخرین مطالب

روشهای مهاجرت به   فرانسه   و اقامت   فرانسه   (اقامت شینگن)

روشهای مهاجرت به   فرانسه   و اقامت   فرانسه   (اقامت شینگن) شاید مهمترین موضوعی است که متقاضی میبایست در مورد آن تحقیق کند، روشهای متنوعی برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  وجود دارد، که شما میتوانید با توجه به شرایط خود از مناسبترین روش برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  اقدام کنید. هر کدام از روشها دارای مزایا و معایبی هستند ، که باید پس از ارزیابی شرایط و برنامه و اهداف شما از میان روشهای مختلف برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  مناسبترین روش که شما را به خواسته تان برساند ، انتخاب کنید.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا) از طریق خرید ملک  

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا( از طریق خرید ملک ، مورد توجه بسیاری است ، خرید ملک یکی از روشهای  مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا( است . اما توجه داشته باشید که تنها برخی از کشورها و تحت شرایط خاصی برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  از طریق خرید ملک اقامت میدهند . شما میتوانید از طریق سایت ما اطلاعات بیشتری برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا( از روش خرید ملک کسب کنید.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق تمکن مالی

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا( از طریق تمکن مالی ، روشی برای مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپاست ، در حالیکه بسیاری از متقاضیان استنباط درستی از شرایط و ماهیت این روش ندارند ، ومتاسفانه بیشتر متقاضیان اطلاعات نادرستی و نامعتبری از این روش دریافت میکنند.

یکی از روشهایی که در چند سال اخیر برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) مورد توجه قرار گرفته است ، روش تمکن مالی است .  برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  در این روش شما صرفا با دارا بودن درآمد ماهیانه کافی در ایران می توانید برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) اقدام کنید . لذا در این روش برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن)  نیازی به خرید ملک در اروپا ندارید . همچنین برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) نیازی به ثبت شرکت در خارج از کشور نیز نمی باشد . اما این روش دارای شرایطی است که باید متقاضی با دقت تمرکز کند.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق ثبت شرکت

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(از طریق ثبت شرکت ، توسط متقاضیان با اهداف دوگانه راه اندازی کسب و کار توام با مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا( دنبال میشود . روش ثبت شرکت نیز یکی از روشهای جذاب برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) است . با ثبت شرکت امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) فراهم میشود . یکی از مزیتهای ثبت شرکت این است که همزمان امکان گرفتن اقامت برای فرزندان بالای ۱۸ سال برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  وجود دارد ، مضافا امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) برای چند خانوار در یک مجموعه نیز برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  فراهم است.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(از طریق سرمایه گذاری را بدو صورت راه اندازی کسب و کار از طریق ثبت شرکت و یا اوراق قرضه تعبیر نمود . خرید اوراق قرضه یکی از روشهایی است که تحت عنوان سرمایه گذاری برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) مطرح است . در این روش برخی از کشورها برای طرحهای زیر بنایی و عمرانی و زیر ساختها از طریق فروش اوراق قرضه برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) پیشنهاداتی از طریق سرمایه گذاری معمولا بالای ۳۰۰ هزار یورو ارائه نموده اند . برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  معمولا وجه سرمایه گذاری متقاضی تا پنج سال نزد کشور مورد نظر سپرده میشود. وپس از پنج سال امکان برداشت وجه بدون سود وجود دارد.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق تخصص

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(از طریق تخصص ،تقریبا دارای شرایط مهاجرت کاری به    فرانسه    است. همانگونه که میدانید ، برای مهاجرت کاری به    فرانسه   ، بیشتر افراد متخصص و تحصیلکرده ایرانی در اروپا مشغول کارند . و بعضا مسئولیت مشاغل تخصصی و مهمی را انجام میدهند . اما باید توجه داشته باشید که برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  واساسا مهاجرت کاری به    فرانسه    ، عملا پروسه اقدامات آن برای افرادیکه در خارج از کشور مورد نظر هستند ، از طریق اعلام نیاز اسپانسر و کارفرما صورت میگیرد.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق ازدواج

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق ازدواج ، روشی خاص با شرایطی خاص  است.

برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا (،  طبق قوانین مهاجرت مندرج در مقررات ، در بسیاری از کشورها چنانچه فردی با تبعه کشور مورد نظر ازدواج کند ، لذا برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  وی میتواند با داشتن مدارک مستدل و واقعی در خصوص مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) اقدام نماید.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)ازطریق تحصیل

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)ازطریق تحصیل ، بهترین و کم هزینه ترین روش برای نسل جوان تحصیلکرده بخصوص در مقاطع ارشد و دکترا است . مهاجرت تحصیلی یکی از ارزانترین و معتبر ترین روشهایی است که متقاضی میتواند برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  اقدام کند . اگرچه در مدت تحصیل متقاضی نمی تواند در خواست اقامت به اداره مهاجرت کشور مورد نظر ارائه کند ، اما مزیت این متقاضیان این است که در پایان تحصیل در صورت یافتن شغل ، امتیاز سکونت چند ساله در کشور مورد نظر راه را برای اقامت دائم ومهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   تسهیل خواهد نمود . مضافا در طول تحصیل امکان کار ۲۰ ساعته برایشان فراهم است.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا)از طریق پیوستن به خانواده منحصر به وابستگان درجه اول خانواده است . طبق قوانین مهاجرت   فرانسه   ،چنانچه وابستگان تحت تکفل خانواده برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  متقاضی پیوستن به خانواده باشند ، در صورتیکه سرپرست خانواده از یکی از روشهای قانونی اقامتی برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  اقدام کرده باشد و موفق به اخذ اقامت شده باشد ، سایر افراد خانواده میتوانند از طریق پیوستن به خانواده بصورت کاملا قانونی اقدام نمایند.

مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    (اقامت اروپا) از طریق هنرمندان ورزشکاران

هنر مندان یا ورزشکاران امتیاز ویژه ای برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  دارا میباشند،اما مطابق قوانین موجود ،متقاضی در چند سال اخیر باید با اسپانسری قرارداد داشته باشد و عملکرد مالی شفافی را در خصوص اخذ در آمد کافی وموضوع مالیات در ایران ارائه کند، تا امکان بررسی و تطابق شرایط فراهم گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا( با ما به آدرس و تلفن ما دردفتر تهران و سایت ذیل تماس حاصل فرمایید.

آدرس: تهران –ابتدای خ پاسداران- بعد از دشتستان هفتم – روبروی باشگاه بانک مرکزی پلاک ۱۰۴ طبقه ۴-واحد ۲۷

تلفن:

۱۳-۲۲۸۸۷۸۱۱-۰۲۱

۳۶و۳۴-۲۲۸۷۹۹۳۴-۰۲۱

۲۲۸۷۱۴۲۴-۰۲۱

وب سایت ها:

www.caspianmohajer.com

www.euromohajer.com

ایمیل:

info@caspianmohajer.com

مهاجرت به    فرانسه    و اقامت   فرانسه   (اقامت شینگن) -مزایا

شما میتوانید با مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا( از مزایای زیادی از جمله موارد ذیل یرخوردار شوید ، بدون نیاز به ویزا و آزادانه به همه کشورهای شنگن سفر کنید .  برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  نیازی به مدرک و دانستن زبان ندارید . پروسه گرفتن اقامت اروپا در مقایسه با آمریکا و کانادا کوتاهتر است . محدودیت سنی وجود ندارد ، امکان افتتاح حساب بانکی وجود دارد ، از تحریم ها راحت میشوید . امکان تحصیل رایگان فراهم است ، از امکانات رفاهی و تفریحی بر خوردار میشوید.

مهاجرت به   فرانسه   و اقامت   فرانسه   (اقامت شینگن) برای خانواده و فرزندان بالای ۱۸ سال

مهاجرت به   فرانسه   و اقامت   فرانسه   (اقامت شینگن) برای خانواده و فرزندان بالای ۱۸ سال دارای محدودیتهای است که در انتخاب روش باید به آنها توجه کنید . شما میتوانید برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  از طرق مختلف اقدام کنید ، و برای خود و خانواده تحت تکفل اقامت اروپا بگیرید.اما برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  چنانچه فرزندان بالای ۱۸ سال دارید ، باید توجه کنید که در بسیاری از روشها فرزندان بالای ۱۸ سال مشمول پرونده اقامت سرپرست نیستند . اما برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  برای فرزندان بالای ۱۸ سال راه حل های دیگری برای این مشکل وجود دارد.

 اقامت دائم    فرانسه   و مهاجرت به   فرانسه   (اقامت شینگن)

اقامت دائم    فرانسه   و مهاجرت به   فرانسه   (اقامت شینگن) ، با حفظ شرایط اولیه و رعایت شرایط بعدی اقامت امکان پذیر است . شما باید به نکته مهمی برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  توجه کنید . و اینکه برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  ابتدا اقامت یکساله ارائه میشود . و اقامت دائم برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   مستلزم انجام تمدید اقامت برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  برای سالهای بعد تا پنج سال است . بنابراین مساله تمدید سالهای بعدبرای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   و شرایط آن را از همان ابتدا جویا شوید.

پاسپورت دوم    فرانسه    و مهاجرت به   فرانسه   (اقامت شینگن)

پاسپورت دوم    فرانسه    و مهاجرت به   فرانسه   (اقامت شینگن) ، هدف نهایی متقاضیان مهاجرت به   فرانسه   (اقامت شینگن) است. بسیاری از متقاضیان مایلند پاسپورت دوم داشته باشند ، تا با خیالی آسوده و بدون ویزا به بیش از ۱۲۰ کشور یا حتی بیشتر سفر کنند . امکان سفر بدون ویزا به کشورهای آمریکا ، کاناداوانگلستان خواسته بسیاری از افراد است. برای این منظور شمابرای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   دو راه انتخاب دارید ، اول اینکه روشهایی وجود دارد تا از همان ابتدا مستقیما پاسپورت کشوری را خریداری کنید ، و معطل پروسه چند ساله تبدیل انواع اقامتها به تابعیت و پاسپورت نشوید ، راه دوم برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  که معمول تراست  اینست که از طریق روشهای متداول مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  ابتدا اقامت یکساله اخذ شود  ، و پس از پنج سال و با داشتن شرایطی  ، برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  در خواست اقامت دائم و سپس پاسپورت   فرانسه    شود.

تمدید  مهاجرت به   فرانسه   و اقامت    فرانسه   (اقامت شینگن)

تمدید  مهاجرت به   فرانسه   و اقامت    فرانسه   (اقامت شینگن) ، با موضوع اقامت دائم    فرانسه   ارتباط تگاتنگ دارد. همانگونه که میدانید مطابق مقررات و قوانین برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  در ابتدا اقامت فرانسه  برای مدت یکسال معتبر است ، و برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  در سالهای بعد با توجه به شرایط و روش انتخاب شده باید اقامت تمدید گردد.

برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  مساله تمدید اقامت به همان اندازه مهم است ،که گرفتن اقامت اولیه برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   اهمیت دارد،زیرا در صورت عدم تمدیدبرای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   علاوه بر هدر دادن منابع مالی برنامه زندگی متقاضیان صدمه خواهد دید. بنابر این برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   در ابتدای کار اطلاعات جامعی از شرایط تمدیدبرای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   کسب کنید.

شرایط زندگی و هزینه زندگی در   فرانسه    (اقامت شینگن)

شرایط زندگی و هزینه زندگی در   فرانسه    (اقامت شینگن) مهمترین فاکتور و تعیین کننده جهت انتخاب کشور و روش مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   بشمار میرود. شما قبل از هر گونه اقدامی برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   در خصوص شرایط زندگی و هزینه زندگی در   فرانسه    و اقامت و مهاجرت به   فرانسه   (اقامت شینگن) باید اطلاعات مفیدی کسب کنید. زیرا اخذ اقامت   فرانسه   و مهاجرت به   فرانسه   یک مساله است و زندگی کردن در کشور   فرانسه   مساله دیگری است. مطمئنا برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  شما نمی خواهید که اقامت یک کشور اروپایی را بگیرید،اما هزینه های سنگین زندگی کمر شما را خم کند.شاید شما باید در این خصوص بیشتر دور اندیشی کنید.

مشاوره  مهاجرت به   فرانسه   و اقامت   فرانسه   (اقامت شینگن)

مشاوره  مهاجرت به   فرانسه   و اقامت   فرانسه   (اقامت شینگن) مهمترین بخش و اولویت دار ترین قسمت اقدامات یک متقاضی به حساب میآید. شما باید در خصوص مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا) از اطلاعات معتبر و مفیدی در خصوص آخرین مقررات و قوانین مهاجرت کشور   فرانسه   آگاه شوید ، لذا بهره گیری از مشاوران معتبر و حتی هزینه کردن بیشتر در این زمینه جزو هزینه شما به حساب نمی آید، بلکه در واقع هزینه مشاوره برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  به نوعی در آمد به حساب می آید، فراموش نکنید که مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا) مهمترین تصمیم زندگی تان است. بنابراین در خصوص استفاده از مشاوره مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  دقت و برنامه ریزی کنید،و مستند سازی را برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  فراموش نکنید.

هزینه مهاجرت به    فرانسه    و اقامت    فرانسه    (اقامت شینگن)

هزینه مهاجرت به    فرانسه    و اقامت    فرانسه    (اقامت شینگن) شامل همه هزینه های مشاوره و هزینه وکلای مهاجرت در خارج از کشور میباشد. هزینه اخذ اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا بستگی به کشور و روش مناسب دارد. لذا اگر شما تمایل دارید ، برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  اقدام کنید،  باید بدانید روشهای متنوعی برای برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  وجود دارد . وهزینه ها برای مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  با توجه به روشها محاسبه میشود.کف هزینه ها برای مهاجرت به اروپا و اخذاقامت اروپا حدود ۷۵۰۰ یورو برای سرپرست خانوار است.که بصورت چند مرحله ای دریافت میشود.

مهاجرت به فرانسه  و اخذاقامت فرانسه   (اقامت اروپا) از طریق پناهندگی

مهاجرت به فرانسه  و اخذاقامت فرانسه   (اقامت اروپا) از طریق پناهندگی یکی از روشهای مهاجرت به فرانسه  و اخذاقامت فرانسه   (اقامت اروپا) است . در این روش متقاضی ابتدا باید به کشور  فرانسه    وارد شود و سپس در خواست را ارائه نماید . ما این روش را به متقاضیان توصیه نمی کنیم ،روشهای مهاجرت به فرانسه  و اخذاقامت فرانسه (اقامت اروپا) متنوع است و شما میتوانید از سایر روشها برای مهاجرت به فرانسه  و اخذاقامت فرانسه   (اقامت اروپا) اقدام کنید.

دانلود کاتالوگ فرانسه

در سایت  ما اطلاعات جامعی در مورد کشورها و روشها در مجموعه کاتالوگ پیش بینی شده است. چنانچه مایلید اطلاعاتی جامع در خصوص مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(  کسب کنید میتوانید نسبت به دانلود کاتالوگ مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   اقدام نمایید.

چنانچه مایل باشید میتوانید در مشاوره حضوری با کارشناسان بین الملل امور مهاجرت ما شرکت نمایید،و از اطلاعات جامع و سوابق و تجربیات درخشان آنها که در پرونده های مهاجرت به   فرانسه   و اخذاقامت   فرانسه    )اقامت اروپا(   دارند ،بهره مند شوید، فراموش نکنید که به هر میزان در اخذ اطلاعات درست و مشاوره دقیق هزینه کنید، این نوع مخارج هزینه به حساب نمی آید بلکه در آمد محسوب میشود. فقط یادتان باشد که از چندین منابع مختلف مشاوره بگیرید و اطلاعات کسب شده را باذکر منابع یاداشت کنید و با هم مقایسه نمایید.