تلفن 13-22887811
آخرین مطالب

 

روشهای مهاجرت به   سوئد   و اقامت   سوئد   (اقامت شینگن)

روشهای مهاجرت به   سوئد   و اقامت   سوئد   (اقامت شینگن) شاید مهمترین موضوعی است که متقاضی میبایست در مورد آن تحقیق کند، روشهای متنوعی برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  وجود دارد، که شما میتوانید با توجه به شرایط خود از مناسبترین روش برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  اقدام کنید. هر کدام از روشها دارای مزایا و معایبی هستند ، که باید پس از ارزیابی شرایط و برنامه و اهداف شما از میان روشهای مختلف برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  مناسبترین روش که شما را به خواسته تان برساند ، انتخاب کنید.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا) از طریق خرید ملک  

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا( از طریق خرید ملک ، مورد توجه بسیاری است ، خرید ملک یکی از روشهای  مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا( است . اما توجه داشته باشید که تنها برخی از کشورها و تحت شرایط خاصی برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  از طریق خرید ملک اقامت میدهند . شما میتوانید از طریق سایت ما اطلاعات بیشتری برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا( از روش خرید ملک کسب کنید.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق تمکن مالی

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا( از طریق تمکن مالی ، روشی برای مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپاست ، در حالیکه بسیاری از متقاضیان استنباط درستی از شرایط و ماهیت این روش ندارند ، ومتاسفانه بیشتر متقاضیان اطلاعات نادرستی و نامعتبری از این روش دریافت میکنند.

یکی از روشهایی که در چند سال اخیر برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) مورد توجه قرار گرفته است ، روش تمکن مالی است .  برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  در این روش شما صرفا با دارا بودن درآمد ماهیانه کافی در ایران می توانید برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) اقدام کنید . لذا در این روش برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن)  نیازی به خرید ملک در اروپا ندارید . همچنین برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) نیازی به ثبت شرکت در خارج از کشور نیز نمی باشد . اما این روش دارای شرایطی است که باید متقاضی با دقت تمرکز کند.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق ثبت شرکت

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(از طریق ثبت شرکت ، توسط متقاضیان با اهداف دوگانه راه اندازی کسب و کار توام با مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا( دنبال میشود . روش ثبت شرکت نیز یکی از روشهای جذاب برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) است . با ثبت شرکت امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (اقامت شنگن) فراهم میشود . یکی از مزیتهای ثبت شرکت این است که همزمان امکان گرفتن اقامت برای فرزندان بالای ۱۸ سال برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  وجود دارد ، مضافا امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) برای چند خانوار در یک مجموعه نیز برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  فراهم است.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(از طریق سرمایه گذاری را بدو صورت راه اندازی کسب و کار از طریق ثبت شرکت و یا اوراق قرضه تعبیر نمود . خرید اوراق قرضه یکی از روشهایی است که تحت عنوان سرمایه گذاری برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) مطرح است . در این روش برخی از کشورها برای طرحهای زیر بنایی و عمرانی و زیر ساختها از طریق فروش اوراق قرضه برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) پیشنهاداتی از طریق سرمایه گذاری معمولا بالای ۳۰۰ هزار یورو ارائه نموده اند . برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  معمولا وجه سرمایه گذاری متقاضی تا پنج سال نزد کشور مورد نظر سپرده میشود. وپس از پنج سال امکان برداشت وجه بدون سود وجود دارد.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق تخصص

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(از طریق تخصص ،تقریبا دارای شرایط مهاجرت کاری به    سوئد است. همانگونه که میدانید ، برای مهاجرت کاری به    سوئد   ، بیشتر افراد متخصص و تحصیلکرده ایرانی در اروپا مشغول کارند . و بعضا مسئولیت مشاغل تخصصی و مهمی را انجام میدهند . اما باید توجه داشته باشید که برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  واساسا مهاجرت کاری به    سوئد    ، عملا پروسه اقدامات آن برای افرادیکه در خارج از کشور مورد نظر هستند ، از طریق اعلام نیاز اسپانسر و کارفرما صورت میگیرد.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق ازدواج

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق ازدواج ، روشی خاص با شرایطی خاص  است.

برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا (،  طبق قوانین مهاجرت مندرج در مقررات ، در بسیاری از کشورها چنانچه فردی با تبعه کشور مورد نظر ازدواج کند ، لذا برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  وی میتواند با داشتن مدارک مستدل و واقعی در خصوص مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا (شنگن) اقدام نماید.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)ازطریق تحصیل

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)ازطریق تحصیل ، بهترین و کم هزینه ترین روش برای نسل جوان تحصیلکرده بخصوص در مقاطع ارشد و دکترا است . مهاجرت تحصیلی یکی از ارزانترین و معتبر ترین روشهایی است که متقاضی میتواند برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  اقدام کند . اگرچه در مدت تحصیل متقاضی نمی تواند در خواست اقامت به اداره مهاجرت کشور مورد نظر ارائه کند ، اما مزیت این متقاضیان این است که در پایان تحصیل در صورت یافتن شغل ، امتیاز سکونت چند ساله در کشور مورد نظر راه را برای اقامت دائم ومهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   تسهیل خواهد نمود . مضافا در طول تحصیل امکان کار ۲۰ ساعته برایشان فراهم است.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا)از طریق پیوستن به خانواده منحصر به وابستگان درجه اول خانواده است . طبق قوانین مهاجرت   سوئد   ،چنانچه وابستگان تحت تکفل خانواده برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  متقاضی پیوستن به خانواده باشند ، در صورتیکه سرپرست خانواده از یکی از روشهای قانونی اقامتی برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  اقدام کرده باشد و موفق به اخذ اقامت شده باشد ، سایر افراد خانواده میتوانند از طریق پیوستن به خانواده بصورت کاملا قانونی اقدام نمایند.

مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    (اقامت اروپا) از طریق هنرمندان ورزشکاران

هنر مندان یا ورزشکاران امتیاز ویژه ای برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  دارا میباشند،اما مطابق قوانین موجود ،متقاضی در چند سال اخیر باید با اسپانسری قرارداد داشته باشد و عملکرد مالی شفافی را در خصوص اخذ در آمد کافی وموضوع مالیات در ایران ارائه کند، تا امکان بررسی و تطابق شرایط فراهم گردد

مهاجرت به سوئد  و اخذاقامت سوئد   (اقامت اروپا) از طریق پناهندگی

مهاجرت به سوئد  و اخذاقامت سوئد   (اقامت اروپا) از طریق پناهندگی یکی از روشهای مهاجرت به سوئد  و اخذاقامت سوئد   (اقامت اروپا) است . در این روش متقاضی ابتدا باید به کشور  سوئد    وارد شود و سپس در خواست را ارائه نماید . ما این روش را به متقاضیان توصیه نمی کنیم ،روشهای مهاجرت به سوئد  و اخذاقامت سوئد (اقامت اروپا) متنوع است و شما میتوانید از سایر روشها برای مهاجرت به سوئد  و اخذاقامت سوئد   (اقامت اروپا) اقدام کنید.

 

مهاجرت به    سوئد    و اقامت   سوئد   (اقامت شینگن) -مزایا

شما میتوانید با مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا( از مزایای زیادی از جمله موارد ذیل یرخوردار شوید ، بدون نیاز به ویزا و آزادانه به همه کشورهای شنگن سفر کنید .  برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  نیازی به مدرک و دانستن زبان ندارید . پروسه گرفتن اقامت اروپا در مقایسه با آمریکا و کانادا کوتاهتر است . محدودیت سنی وجود ندارد ، امکان افتتاح حساب بانکی وجود دارد ، از تحریم ها راحت میشوید . امکان تحصیل رایگان فراهم است ، از امکانات رفاهی و تفریحی بر خوردار میشوید.

مهاجرت به   سوئد   و اقامت   سوئد   (اقامت شینگن) برای خانواده و فرزندان بالای ۱۸ سال

مهاجرت به   سوئد   و اقامت   سوئد   (اقامت شینگن) برای خانواده و فرزندان بالای ۱۸ سال دارای محدودیتهای است که در انتخاب روش باید به آنها توجه کنید . شما میتوانید برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  از طرق مختلف اقدام کنید ، و برای خود و خانواده تحت تکفل اقامت اروپا بگیرید.اما برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  چنانچه فرزندان بالای ۱۸ سال دارید ، باید توجه کنید که در بسیاری از روشها فرزندان بالای ۱۸ سال مشمول پرونده اقامت سرپرست نیستند . اما برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  برای فرزندان بالای ۱۸ سال راه حل های دیگری برای این مشکل وجود دارد.

 اقامت دائم    سوئد   و مهاجرت به   سوئد   (اقامت شینگن)

اقامت دائم    سوئد   و مهاجرت به   سوئد   (اقامت شینگن) ، با حفظ شرایط اولیه و رعایت شرایط بعدی اقامت امکان پذیر است . شما باید به نکته مهمی برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  توجه کنید . و اینکه برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  ابتدا اقامت یکساله ارائه میشود . و اقامت دائم برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   مستلزم انجام تمدید اقامت برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  برای سالهای بعد تا پنج سال است . بنابراین مساله تمدید سالهای بعدبرای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   و شرایط آن را از همان ابتدا جویا شوید.

پاسپورت دوم    سوئد    و مهاجرت به   سوئد   (اقامت شینگن)

پاسپورت دوم    سوئد    و مهاجرت به   سوئد   (اقامت شینگن) ، هدف نهایی متقاضیان مهاجرت به   سوئد   (اقامت شینگن) است. بسیاری از متقاضیان مایلند پاسپورت دوم داشته باشند ، تا با خیالی آسوده و بدون ویزا به بیش از ۱۲۰ کشور یا حتی بیشتر سفر کنند . امکان سفر بدون ویزا به کشورهای آمریکا ، کاناداوانگلستان خواسته بسیاری از افراد است. برای این منظور شمابرای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   دو راه انتخاب دارید ، اول اینکه روشهایی وجود دارد تا از همان ابتدا مستقیما پاسپورت کشوری را خریداری کنید ، و معطل پروسه چند ساله تبدیل انواع اقامتها به تابعیت و پاسپورت نشوید ، راه دوم برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  که معمول تراست  اینست که از طریق روشهای متداول مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  ابتدا اقامت یکساله اخذ شود  ، و پس از پنج سال و با داشتن شرایطی  ، برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  در خواست اقامت دائم و سپس پاسپورت   سوئد    شود.

تمدید  مهاجرت به   سوئد   و اقامت    سوئد   (اقامت شینگن)

تمدید  مهاجرت به   سوئد   و اقامت    سوئد   (اقامت شینگن) ، با موضوع اقامت دائم    سوئد   ارتباط تگاتنگ دارد. همانگونه که میدانید مطابق مقررات و قوانین برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  در ابتدا اقامت  سوئد برای مدت یکسال معتبر است ، و برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  در سالهای بعد با توجه به شرایط و روش انتخاب شده باید اقامت تمدید گردد.

برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  مساله تمدید اقامت به همان اندازه مهم است ،که گرفتن اقامت اولیه برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   اهمیت دارد،زیرا در صورت عدم تمدیدبرای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   علاوه بر هدر دادن منابع مالی برنامه زندگی متقاضیان صدمه خواهد دید. بنابر این برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   در ابتدای کار اطلاعات جامعی از شرایط تمدیدبرای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   کسب کنید.

شرایط زندگی و هزینه زندگی در   سوئد    (اقامت شینگن)

شرایط زندگی و هزینه زندگی در   سوئد    (اقامت شینگن) مهمترین فاکتور و تعیین کننده جهت انتخاب کشور و روش مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   بشمار میرود. شما قبل از هر گونه اقدامی برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   در خصوص شرایط زندگی و هزینه زندگی در   سوئد    و اقامت و مهاجرت به   سوئد   (اقامت شینگن) باید اطلاعات مفیدی کسب کنید. زیرا اخذ اقامت   سوئد   و مهاجرت به   سوئد   یک مساله است و زندگی کردن در کشور   سوئد   مساله دیگری است. مطمئنا برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  شما نمی خواهید که اقامت یک کشور اروپایی را بگیرید،اما هزینه های سنگین زندگی کمر شما را خم کند.شاید شما باید در این خصوص بیشتر دور اندیشی کنید.

مشاوره  مهاجرت به   سوئد   و اقامت   سوئد   (اقامت شینگن)

مشاوره  مهاجرت به   سوئد   و اقامت   سوئد   (اقامت شینگن) مهمترین بخش و اولویت دار ترین قسمت اقدامات یک متقاضی به حساب میآید. شما باید در خصوص مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا) از اطلاعات معتبر و مفیدی در خصوص آخرین مقررات و قوانین مهاجرت کشور   سوئد   آگاه شوید ، لذا بهره گیری از مشاوران معتبر و حتی هزینه کردن بیشتر در این زمینه جزو هزینه شما به حساب نمی آید، بلکه در واقع هزینه مشاوره برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  به نوعی در آمد به حساب می آید، فراموش نکنید که مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا) مهمترین تصمیم زندگی تان است. بنابراین در خصوص استفاده از مشاوره مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  دقت و برنامه ریزی کنید،و مستند سازی را برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  فراموش نکنید.

هزینه مهاجرت به    سوئد    و اقامت    سوئد    (اقامت شینگن)

هزینه مهاجرت به    سوئد    و اقامت    سوئد    (اقامت شینگن) شامل همه هزینه های مشاوره و هزینه وکلای مهاجرت در خارج از کشور میباشد. هزینه اخذ اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا بستگی به کشور و روش مناسب دارد. لذا اگر شما تمایل دارید ، برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  اقدام کنید،  باید بدانید روشهای متنوعی برای برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  وجود دارد . وهزینه ها برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  با توجه به روشها محاسبه میشود.کف هزینه ها برای مهاجرت به اروپا و اخذاقامت اروپا حدود ۷۵۰۰ یورو برای سرپرست خانوار است.که بصورت چند مرحله ای دریافت میشود

دانلود کاتالوگ سوئد

در سایت  ما اطلاعات جامعی در مورد کشورها و روشها در مجموعه کاتالوگ پیش بینی شده است. چنانچه مایلید اطلاعاتی جامع در خصوص مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(  کسب کنید میتوانید نسبت به دانلود کاتالوگ مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   اقدام نمایید.

چنانچه مایل باشید میتوانید در مشاوره حضوری با کارشناسان بین الملل امور مهاجرت ما شرکت نمایید،و از اطلاعات جامع و سوابق و تجربیات درخشان آنها که در پرونده های مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا(   دارند ،بهره مند شوید، فراموش نکنید که به هر میزان در اخذ اطلاعات درست و مشاوره دقیق هزینه کنید، این نوع مخارج هزینه به حساب نمی آید بلکه در آمد محسوب میشود. فقط یادتان باشد که از چندین منابع مختلف مشاوره بگیرید و اطلاعات کسب شده را باذکر منابع یاداشت کنید و با هم مقایسه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای مهاجرت به   سوئد   و اخذاقامت   سوئد    )اقامت اروپا( با ما به آدرس و تلفن ما دردفتر تهران و سایت ذیل تماس حاصل فرمایید.

آدرس: تهران –ابتدای خ پاسداران- بعد از دشتستان هفتم – روبروی باشگاه بانک مرکزی پلاک ۱۰۴ طبقه ۴-واحد ۲۷

تلفن:

۱۳-۲۲۸۸۷۸۱۱-۰۲۱

۳۶و۳۴-۲۲۸۷۹۹۳۴-۰۲۱

۲۲۸۷۱۴۲۴-۰۲۱

وب سایت ها:

www.caspianmohajer.com

www.euromohajer.com

ایمیل:

info@caspianmohajer.com