تلفن 13-22887811
آخرین مطالب

تذکر:

اکراین از جمله کشورهای اروپای است که عضو شنگن نیست.

روشهای مهاجرت به   اکراین   و اقامت   اکراین   

روشهای مهاجرت به   اکراین   و اقامت   اکراین  شاید مهمترین موضوعی است که متقاضی میبایست در مورد آن تحقیق کند، روشهای متنوعی برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  وجود دارد، که شما میتوانید با توجه به شرایط خود از مناسبترین روش برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  اقدام کنید. هر کدام از روشها دارای مزایا و معایبی هستند ، که باید پس از ارزیابی شرایط و برنامه و اهداف شما از میان روشهای مختلف برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  مناسبترین روش که شما را به خواسته تان برساند ، انتخاب کنید.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا) از طریق خرید ملک  

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا( از طریق خرید ملک ، مورد توجه بسیاری است ، خرید ملک یکی از روشهای  مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا( است . اما توجه داشته باشید که تنها برخی از کشورها و تحت شرایط خاصی برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  از طریق خرید ملک اقامت میدهند . شما میتوانید از طریق سایت ما اطلاعات بیشتری برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا( از روش خرید ملک کسب کنید.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق تمکن مالی

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا( از طریق تمکن مالی ، روشی برای مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپاست ، در حالیکه بسیاری از متقاضیان استنباط درستی از شرایط و ماهیت این روش ندارند ، ومتاسفانه بیشتر متقاضیان اطلاعات نادرستی و نامعتبری از این روش دریافت میکنند.

یکی از روشهایی که در چند سال اخیر برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا مورد توجه قرار گرفته است ، روش تمکن مالی است .  برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  در این روش شما صرفا با دارا بودن درآمد ماهیانه کافی در ایران می توانید برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا اقدام کنید . لذا در این روش برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا  نیازی به خرید ملک در اروپا ندارید . همچنین برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا نیازی به ثبت شرکت در خارج از کشور نیز نمی باشد . اما این روش دارای شرایطی است که باید متقاضی با دقت تمرکز کند.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق ثبت شرکت

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(از طریق ثبت شرکت ، توسط متقاضیان با اهداف دوگانه راه اندازی کسب و کار توام با مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا( دنبال میشود . روش ثبت شرکت نیز یکی از روشهای جذاب برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا است . با ثبت شرکت امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا فراهم میشود . یکی از مزیتهای ثبت شرکت این است که همزمان امکان گرفتن اقامت برای فرزندان بالای ۱۸ سال برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  وجود دارد ، مضافا امکان مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا () برای چند خانوار در یک مجموعه نیز برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  فراهم است.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(از طریق سرمایه گذاری را بدو صورت راه اندازی کسب و کار از طریق ثبت شرکت و یا اوراق قرضه تعبیر نمود . خرید اوراق قرضه یکی از روشهایی است که تحت عنوان سرمایه گذاری برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا () مطرح است . در این روش برخی از کشورها برای طرحهای زیر بنایی و عمرانی و زیر ساختها از طریق فروش اوراق قرضه برای مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا () پیشنهاداتی از طریق سرمایه گذاری معمولا بالای ۳۰۰ هزار یورو ارائه نموده اند . برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  معمولا وجه سرمایه گذاری متقاضی تا پنج سال نزد کشور مورد نظر سپرده میشود. وپس از پنج سال امکان برداشت وجه بدون سود وجود دارد.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق تخصص

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(از طریق تخصص ،تقریبا دارای شرایط مهاجرت کاری به    اکراین    است.

همانگونه که میدانید و بسیار شنیده اید ، برای مهاجرت کاری به    اکراین   ، بیشتر افراد متخصص و تحصیلکرده ایرانی در اروپا مشغول کارند . و بعضا مسئولیت مشاغل تخصصی و مهمی را انجام میدهند . اما باید توجه داشته باشید که برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  واساسا مهاجرت کاری به    اکراین    ، عملا پروسه اقدامات آن برای افرادیکه در خارج از کشور مورد نظر هستند ، از طریق اعلام نیاز اسپانسر و کارفرما صورت میگیرد.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق ازدواج

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق ازدواج ، روشی خاص با شرایطی خاص  است.

برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا (،  طبق قوانین مهاجرت مندرج در مقررات ، در بسیاری از کشورها چنانچه فردی با تبعه کشور مورد نظر ازدواج کند ، لذا برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  وی میتواند با داشتن مدارک مستدل و واقعی در خصوص مهاجرت به اروپا و اقامت اروپا () اقدام نماید.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)ازطریق تحصیل

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)ازطریق تحصیل ، بهترین و کم هزینه ترین روش برای نسل جوان تحصیلکرده بخصوص در مقاطع ارشد و دکترا است . مهاجرت تحصیلی یکی از ارزانترین و معتبر ترین روشهایی است که متقاضی میتواند برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  اقدام کند . اگرچه در مدت تحصیل متقاضی نمی تواند در خواست اقامت به اداره مهاجرت کشور مورد نظر ارائه کند ، اما مزیت این متقاضیان این است که در پایان تحصیل در صورت یافتن شغل ، امتیاز سکونت چند ساله در کشور مورد نظر راه را برای اقامت دائم ومهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   تسهیل خواهد نمود . مضافا در طول تحصیل امکان کار ۲۰ ساعته برایشان فراهم است.

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا)از طریق پیوستن به خانواده منحصر به وابستگان درجه اول خانواده است . طبق قوانین مهاجرت   اکراین   ،چنانچه وابستگان تحت تکفل خانواده برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  متقاضی پیوستن به خانواده باشند ، در صورتیکه سرپرست خانواده از یکی از روشهای قانونی اقامتی برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  اقدام کرده باشد و موفق به اخذ اقامت شده باشد ، سایر افراد خانواده میتوانند از طریق پیوستن به خانواده بصورت کاملا قانونی اقدام نمایند

مهاجرت به اکراین  و اخذاقامت اکراین   (اقامت اروپا) از طریق پناهندگی

مهاجرت به اکراین  و اخذاقامت اکراین   (اقامت اروپا) از طریق پناهندگی یکی از روشهای مهاجرت به اکراین  و اخذاقامت اکراین   (اقامت اروپا) است . در این روش متقاضی ابتدا باید به کشور  اکراین    وارد شود و سپس در خواست را ارائه نماید . ما این روش را به متقاضیان توصیه نمی کنیم ،روشهای مهاجرت به اکراین  و اخذاقامت اکراین (اقامت اروپا) متنوع است و شما میتوانید از سایر روشها برای مهاجرت به اکراین  و اخذاقامت اکراین   (اقامت اروپا) اقدام کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا( با ما به آدرس و تلفن ما دردفتر تهران و سایت ذیل تماس حاصل فرمایید.

آدرس: تهران –ابتدای خ پاسداران- بعد از دشتستان هفتم – روبروی باشگاه بانک مرکزی پلاک ۱۰۴ طبقه ۴-واحد ۲۷

تلفن:

۱۳-۲۲۸۸۷۸۱۱-۰۲۱

۳۶و۳۴-۲۲۸۷۹۹۳۴-۰۲۱

۲۲۸۷۱۴۲۴-۰۲۱

وب سایت ها:

www.caspianmohajer.com

www.euromohajer.com

ایمیل:

info@caspianmohajer.com

مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    (اقامت اروپا) از طریق هنرمندان ورزشکاران

هنر مندان یا ورزشکاران امتیاز ویژه ای برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  دارا میباشند،اما مطابق قوانین موجود ،متقاضی در چند سال اخیر باید با اسپانسری قرارداد داشته باشد و عملکرد مالی شفافی را در خصوص اخذ در آمد کافی وموضوع مالیات در ایران ارائه کند، تا امکان بررسی و تطابق شرایط فراهم گردد.

مهاجرت به    اکراین    و اقامت   اکراین   -مزایا

شما میتوانید با مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا( از مزایای زیادی از جمله موارد ذیل یرخوردار شوید ، بدون نیاز به ویزا و آزادانه به همه کشورهای  سفر کنید .  برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  نیازی به مدرک و دانستن زبان ندارید . پروسه گرفتن اقامت اروپا در مقایسه با آمریکا و کانادا کوتاهتر است . محدودیت سنی وجود ندارد ، امکان افتتاح حساب بانکی وجود دارد ، از تحریم ها راحت میشوید . امکان تحصیل رایگان فراهم است ، از امکانات رفاهی و تفریحی بر خوردار میشوید.

مهاجرت به   اکراین   و اقامت   اکراین   برای خانواده و فرزندان بالای ۱۸ سال

مهاجرت به   اکراین   و اقامت   اکراین   برای خانواده و فرزندان بالای ۱۸ سال دارای محدودیتهای است که در انتخاب روش باید به آنها توجه کنید . شما میتوانید برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  از طرق مختلف اقدام کنید ، و برای خود و خانواده تحت تکفل اقامت اروپا بگیرید.اما برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  چنانچه فرزندان بالای ۱۸ سال دارید ، باید توجه کنید که در بسیاری از روشها فرزندان بالای ۱۸ سال مشمول پرونده اقامت سرپرست نیستند . اما برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  برای فرزندان بالای ۱۸ سال راه حل های دیگری برای این مشکل وجود دارد.

 اقامت دائم    اکراین   و مهاجرت به   اکراین   

اقامت دائم    اکراین   و مهاجرت به   اکراین   ، با حفظ شرایط اولیه و رعایت شرایط بعدی اقامت امکان پذیر است . شما باید به نکته مهمی برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  توجه کنید . و اینکه برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  ابتدا اقامت یکساله ارائه میشود . و اقامت دائم برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   مستلزم انجام تمدید اقامت برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  برای سالهای بعد تا پنج سال است . بنابراین مساله تمدید سالهای بعدبرای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   و شرایط آن را از همان ابتدا جویا شوید.

پاسپورت دوم    اکراین    و مهاجرت به   اکراین   

پاسپورت دوم    اکراین    و مهاجرت به   اکراین   ، هدف نهایی متقاضیان مهاجرت به   اکراین   است.

بسیاری از متقاضیان مایلند پاسپورت دوم داشته باشند ، تا با خیالی آسوده و بدون ویزا به بیش از ۱۲۰ کشور یا حتی بیشتر سفر کنند . امکان سفر بدون ویزا به کشورهای آمریکا ، کاناداوانگلستان خواسته بسیاری از افراد است. برای این منظور شمابرای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   دو راه انتخاب دارید ، اول اینکه روشهایی وجود دارد تا از همان ابتدا مستقیما پاسپورت کشوری را خریداری کنید ، و معطل پروسه چند ساله تبدیل انواع اقامتها به تابعیت و پاسپورت نشوید ، راه دوم برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  که معمول تراست  اینست که از طریق روشهای متداول مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  ابتدا اقامت یکساله اخذ شود  ، و پس از پنج سال و با داشتن شرایطی  ، برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  در خواست اقامت دائم و سپس پاسپورت   اکراین    شود.

تمدید  مهاجرت به   اکراین   و اقامت    اکراین   

تمدید  مهاجرت به   اکراین   و اقامت    اکراین   ، با موضوع اقامت دائم    اکراین   ارتباط تگاتنگ دارد. همانگونه که میدانید مطابق مقررات و قوانین برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  در ابتدا اقامت   اکراین

برای مدت یکسال معتبر است ، و برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  در سالهای بعد با توجه به شرایط و روش انتخاب شده باید اقامت تمدید گردد.

برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  مساله تمدید اقامت به همان اندازه مهم است ،که گرفتن اقامت اولیه برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   اهمیت دارد،زیرا در صورت عدم تمدیدبرای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   علاوه بر هدر دادن منابع مالی برنامه زندگی متقاضیان صدمه خواهد دید. بنابر این برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   در ابتدای کار اطلاعات جامعی از شرایط تمدیدبرای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   کسب کنید.

شرایط زندگی و هزینه زندگی در   اکراین    

شرایط زندگی و هزینه زندگی در   اکراین    مهمترین فاکتور و تعیین کننده جهت انتخاب کشور و روش مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   بشمار میرود. شما قبل از هر گونه اقدامی برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   در خصوص شرایط زندگی و هزینه زندگی در   اکراین    و اقامت و مهاجرت به   اکراین   باید اطلاعات مفیدی کسب کنید. زیرا اخذ اقامت   اکراین   و مهاجرت به   اکراین   یک مساله است و زندگی کردن در کشور   اکراین   مساله دیگری است. مطمئنا برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  شما نمی خواهید که اقامت یک کشور اروپایی را بگیرید،اما هزینه های سنگین زندگی کمر شما را خم کند.

شاید شما باید در این خصوص بیشتر دور اندیشی کنید.

مشاوره  مهاجرت به   اکراین   و اقامت   اکراین   

مشاوره  مهاجرت به   اکراین   و اقامت   اکراین   مهمترین بخش و اولویت دار ترین قسمت اقدامات یک متقاضی به حساب میآید. شما باید در خصوص مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا) از اطلاعات معتبر و مفیدی در خصوص آخرین مقررات و قوانین مهاجرت کشور   اکراین   آگاه شوید ، لذا بهره گیری از مشاوران معتبر و حتی هزینه کردن بیشتر در این زمینه جزو هزینه شما به حساب نمی آید، بلکه در واقع هزینه مشاوره برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  به نوعی در آمد به حساب می آید، فراموش نکنید که مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا) مهمترین تصمیم زندگی تان است. بنابراین در خصوص استفاده از مشاوره مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  دقت و برنامه ریزی کنید،و مستند سازی را برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  فراموش نکنید.

هزینه مهاجرت به    اکراین    و اقامت    اکراین    

هزینه مهاجرت به    اکراین    و اقامت    اکراین    شامل همه هزینه های مشاوره و هزینه وکلای مهاجرت در خارج از کشور میباشد. هزینه اخذ اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا بستگی به کشور و روش مناسب دارد. لذا اگر شما تمایل دارید ، برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  اقدام کنید،  باید بدانید روشهای متنوعی برای برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  وجود دارد . وهزینه ها برای مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  با توجه به روشها محاسبه میشود.کف هزینه ها برای مهاجرت به اروپا و اخذاقامت اروپا حدود ۷۵۰۰ یورو برای سرپرست خانوار است.که بصورت چند مرحله ای دریافت میشود.

دانلود کاتالوگ اکراین

در سایت  ما اطلاعات جامعی در مورد کشورها و روشها در مجموعه کاتالوگ پیش بینی شده است. چنانچه مایلید اطلاعاتی جامع در خصوص مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(  کسب کنید میتوانید نسبت به دانلود کاتالوگ مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   اقدام نمایید.

 

چنانچه مایل باشید میتوانید در مشاوره حضوری با کارشناسان بین الملل امور مهاجرت ما شرکت نمایید،و از اطلاعات جامع و سوابق و تجربیات درخشان آنها که در پرونده های مهاجرت به   اکراین   و اخذاقامت   اکراین    )اقامت اروپا(   دارند ،بهره مند شوید، فراموش نکنید که به هر میزان در اخذ اطلاعات درست و مشاوره دقیق هزینه کنید، این نوع مخارج هزینه به حساب نمی آید بلکه در آمد محسوب میشود. فقط یادتان باشد که از چندین منابع مختلف مشاوره بگیرید و اطلاعات کسب شده را باذکر منابع یاداشت کنید و با هم مقایسه نمایید.